Puppy & Puppy 超強吸收尿片 (30X45cm) 100片 (藍) : Forever Pets 寵物健康工房
Puppy & Puppy 超強吸收尿片 (30X45cm) 100片 (藍)

Puppy & Puppy 超強吸收尿片 (30X45cm) 100片 (藍)

$ 133.00

<<暫時缺貨>>特別優惠 - Puppy & Puppy 4包優惠 ( 可混 50片 (45X60cm) , 100片 (30X45cm) 及 25片 (60x90cm) $452

升級版的 Puppy & Puppy 尿片, 經濟又實用之餘, 質素更有所提升:

-吸水力及吸水量更強!

-加強吸臭功能!

-壓縮的厚型尿片, 吸水量多而慳位!